Kontaktne informacije:
Rent a kombi

Cenik in pogoji najema

 

NAJEM

 

DOLŽINA NAJEMA

 

CENA

 

POLDNEVNI NAJEM

 

DO 6 UR

 

40,00 EUR + DDV

 

DNEVNI NAJEM

 

DO 24 UR

 

60,00 EUR + DDV

 

VIKEND NAJEM

 

PETEK – NEDELJA

 

162,00 EUR + DDV

 

TEDENSKI NAJEM

 

7 DNI

 

357,00 + DDV

 

DOPLAČILO

 

Vsak dodatni km nad prevoženih 400

 

0,18 + DDV

 

V ceni je vključeno:

obvezno zavarovanje vozila in delni kasko

zelena karta

slovenska vinjeta

do 400 prevoženih kilometrov

 

Podatki o vozilu:

Renault Trafic (7+1): 1,9 DCI

kapaciteta rezervoarja: 80 litrov

električno nastavljiva vzratna ogledala

- servo volan

klimatska naprava (dvoconska)

centralno zaklepanje

 

 

Splošni pogoji najema vozila

Istranka d.o.o. izposoja vozila po določilih in pogojih, ki so predmet najemne pogodbe. Najemnik je s temi splošnimi pogoji seznanjen, kar potrjuje s svojim podpisom na najemni pogodbi.
OPREDELITEV STRANK
Najemodajalec je družba Istranka d.o.o., Ukmarjev trg 7, 6000 Koper.
Najemnik je:
- fizična oseba, ki podpiše in / ali podaljša najemno pogodbo,
- pravna oseba – pooblaščena oseba pravne osebe za podpis in/ali podaljšanje pogodbe,
- voznik (v kolikor to ni podpisnik pogodbe) in vsak dodaten voznik oziroma vse osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila po najemni pogodbi; za dodatnega voznika se smiselno šteje tudi vsaka tretja oseba, ki ni pooblaščena za upravljanje vozil po najemni pogodbi, vendar ne glede na navedeno po volji ali krivdi najemnika, brez vednosti najemodajalca upravlja z vozilom.
Za vse obveznosti in odgovornosti, vključno s plačili po tej pogodbi jamčijo najemnik oziroma podpisnik pogodbe, voznik in vsi dodatni vozniki solidarno. Najemnik oziroma podpisnik te pogodbe s svojim podpisom jamči, da so vsi vozniki najetega vozila po tej pogodbi s tem seznanjeni in se s tem nepogojno in izrecno strinjajo.
1. POOBLAŠČENO UPRAVLJANJE VOZILA
Najemnik je seznanjen z naslednjim, kar ga zavezuje, da najeto vozilo smejo voziti:
- osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti in ki ustrezajo ostalim veljavnim pogojem zavarovalnice;
- osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila z najemno pogodbo,
- osebe, ki so seznanjene z določili pogodbe in splošnimi pogoji najema, predvsem pa z odgovornostjo za obveznosti, v kolikor te osebe seznanjenost z vsebino ne potrdijo s svojim lastnoročnim podpisom, za to izrecno in nepogojno jamči podpisnik pogodbe.
Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni kumulativno, za kar v celoti jamči najemnik.
2. NAJEMNIK NAJETEGA VOZILA NE SME UPORABLJATI VOZILA
- za plačilni prevoz potnikov in blaga, kot je taxi služba ali drugi prevoz potnikov in blaga,
- za udeležbo na kakršnih koli športnih ali drugih tekmovanjih in testiranjih vozil,
- za dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje motornih vozil,
- za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta,
- za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo komu tretjemu, ki ni navedena skladno s Pogodbo; ta določba ne velja za najemnike, ki opravljajo dejavnost izposoje vozil in je najemodajalec ob podpisu pogodbe s tem seznanjen,
- če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, oziroma drugih substanc, po katerih zaužitju je odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil,
- če je vozilo preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom, skladno s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali nepravilno obremenjeno oziroma naloženo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
- če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik za to ve ali bi moral vedeti, glede na zakonska ali interna določila glede brezhibnosti vozila,
- če je vozilu v podaljšanem času najema potekla registracija ali zavarovanja, najemodajalec pa je najemnika pozval k vračilu vozila pred potekom,
-
izven cest I., II. in III. reda,
- v nasprotju s cestno prometnimi predpisi in izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere,
- v nezakonite namene (npr. carinski prekrški) in za prevoz vnetljivih ali nevarnih snovi,
- v kakršnekoli druge namene, ki so v nasprotju s sklenjeno Pogodbo, temi pogoji ali veljavnimi predpisi, kakor druge namene, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili najemodajalčevo lastninsko pravico nad vozilom.
Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko poleg dejansko nastale škode in odškodnine po lastni presoji proti najemniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev pogodbe z vsemi posledicami.
3. PREVZEM IN VRNITEV NAJETEGA VOZILA
Najemnik vozilo sprejme v brezhibnem stanju, z zakonsko predpisano opremo in drugimi pritiklinami (prva pomoč, varnostni trikotnik in brezrokavnik, rezervno kolo, komplet žarnic, ter druga zakonsko obvezna oprema), registrirano, zavarovano, ter originalnimi identifikacijskimi dokumenti, fotokopijo homologacije ter zavarovalne police, ki sta v originalu na vpogled na sedežu najemodajalca. Najemnik je ob prevzemu dolžan vozilo, pritikline in dokumentacijo takoj pregledati, kar potrjuje s podpisom na pogodbi. Kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. Za prevzete dokumente in pritikline vozila odgovarja najemnik, kot za vozilo samo.
Vozilo je ves čas neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel, ter v dogovorjeni kraj in na dogovorjeni dan ter ob dogovorjenem času, kot je to določeno v pogodbi. Ob vračilu vozila se vozilo pregleda in morebitne poškodbe ter pomanjkljivosti na vozilu zapiše. Najemnik se obvezuje vozilo vrniti v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, s polnim rezervoarjem goriva, čisto, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo. Če najemodajalec nemudoma ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje v roku 8 (osem) dni po prevzemu vrnjenega vozila, presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika, da se vozilo vrne v prvotno stanje. Če najemnik ne izroči vseh prejetih dokumentov z vozilom ali vse opreme oz. pritikline vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev navedenega. Vitalni deli vozila so označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi najemodajalec ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo.
Najemnik prevzame vozilo čisto zunaj in znotraj in je dolžan takega tudi vrniti. V nasprotnem primeru najemodajalec zaračuna dodatno stroške čiščenja 20,00 EUR. V primeru, ko je potrebno kemično čiščenje vozila (sedežev) se najemniku zaračuna 80,00 EUR za takšno čiščenje. Kajenje v vozilu je strogo prepovedano (v nasprotnem primeru se računa 100,00 EUR kazni ter stroške kemičnega čiščenja po računu izvajalca storitve).
4. TRAJANJE NAJEMA
Najkrajši najem je poldnevni najem, do 6 ur. V primeru, da najemnik prekorači dogovorjeni čas, se vsakih začetih 6 ur obračuna cena poldnevnega najema.
V kolikor želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom pogodbe o tem obvestiti najemodajalca ter pridobiti njegovo pisno soglasje. Podaljšanje se izvrši na sedežu družbe Istranka d.o.o. v Kopru. V primeru, da najemnik ne podaljša pogodbe ali ne vrne vozila skladno z določili pogodbe, pogodba preneha z dnem najemodajalčeve vzpostavitve posesti na vozilu. V tem primeru se najemnik izrecno in nepogojno odpoveduje kakršnikoli tožbi zaradi motenja posesti oziroma posestnega varstva in se brez ugovora strinja, da najemodajalec prevzame vozilo v svojo posest, brez najemnikove pravice do uveljavljanja kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov. Najemnik v primeru vzpostavitve najemodajalčeve posestne pravice na vozilu, kot navedeno, izrecno in nepogojno priznava zapisnik o stanju vozila ob vzpostavitvi posestne pravice, ki ga sestavi najemodajalec.
5. KILOMETRINA
V ceni najema je všteto do 400 prevoženih km na dan. Vsak dodatni km se obračuna po veljavnem ceniku, ki je objavljen na internetni strani
www.istranka.si. Število prevoženih kilometrov v času trajanja najema se ugotavlja po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov. Vsak poseg najemnika v tovarniško vgrajen števec na vozilu in v armaturno ploščo je prepovedan. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodbe pečata oz. kilometrskega števca obvestil najemodajalca, od katerega bo dobil vsa potrebna navodila. V nasprotnem primeru bo najemodajalcu plačal za vsak dan uporabe vozila po veljavnem ceniku.
6. VZDRŽEVANJE
Najemnik se obvezuje ves čas najema vozilo uporabljati za normalno rabo, ga vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar in v skladu z ustreznimi tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji, ter najemodajalcu javiti o vsaki morebitni napaki vozila. Drugačno ravnanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemnika. V primeru škode na vozilu ali poškodovanja vozila zaradi nespoštovanja določil te točke pogojev najema, je najemnik dolžan povrniti vso tako nastalo škodo.
7. OKVARE
V primeru okvare se najemnik obvezuje, da bo o tem nemudoma obvestil najemodajalca, ki mu bo na osnovi informacij posredoval nadaljnja navodila. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna. Za morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil najemodajalca in teh pogojev najema, je v celoti odgovoren najemnik. V primeru počene pnevmatike je najemnik dolžan poravnati vse nastale stroške v zvezi s tem. Če je počena pnevmatika neuporabna je najemnik dolžan poravnati znesek za enako novo gumo.
8. GORIVO
Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in ga takega tudi vrne. V nasprotnem primeru sme najemodajalec zaračunati poleg manjkajočega goriva tudi stroške polnjenja rezervoarja po veljavnem ceniku. Za vsako napačno točenje goriva izključno odgovarja najemnik sam. V primeru ko najemnik namesto dieselskega goriva natoči bencin je dolžan kriti vso nastalo škodo, kakor tudi vso morebitno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega polnjenja rezervoarja.
9. ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST
Pri uporabi vozila po Splošnih pogojih najema, je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam in pogojih kasko z 1 % odbitno franšizo v primeru škode pri prometni nesreči, vandalizmu oz. kraji vozila ali njegovih delov, v primeru elementarnih nesreč in na parkirnem prostoru.
Poškodbe in škode, ki nastanejo iz malomarnosti in niso posledica prometne nesreče gredo v breme najemnika. Za poškodbe notranjosti vozila (uničenje avto-sedežev, stropa, talnih oblog…), pnevmatik, kolesnih obročev, okrasnih pokrovov, brisalcev in antene ter poškodb na podvozju vozila in drugih poškodb vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice plača izključno najemnik sam.
Najemnik je neomejeno odgovoren:
- za škodo, povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola ali mamil povzročil najemnik ali dodatni voznik
- za škodo, povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti
- če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja
- če je voznik pobegnil s kraja nezgode
- ko je najeto vozilo vozil nepooblaščeni voznik
- ko je voznik vozil v prepovedane namene
- ko je naloženi tovor poškodoval vozilo
V primerih neupoštevanja ostalih omejitev iz prve točke Splošnih pogojev najema
Najemnik je dolžan sam kriti morebitno razliko v višini nastale ali povzročene škode, ki bi presegla zavarovalniški maksimum kritja škode po posamezni zavarovalni polici za posamezno vozilo oziroma ostalo škodo, ki je zavarovalnica ne krije. Najemnik vedno pri nesreči oz. poškodbi na/v vozilu krije/plača najemodajalcu 1% odbitne franšize od nove nabavne vrednosti vozila, kar je razvidno iz zavarovalne police.
V primerih poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si najemodajalec pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti najemnika o povzročeni škodi, ki je zanjo v celoti odgovoren. 
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice tako, da:
- bo v primeru nezgode obvezno in takoj poklical ter počakal policijo, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč
- bo poklical najemodajalca in ga obvestil o škodi, tudi če je ta neznatna in z njim sodeloval pri preiskavi
- bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo bo takoj dostavil najemodajalcu
- ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne bo zavaroval in umaknil na varno
Če uporabnik ne bo postopal kot je zapisano bo odgovarjal za vse posledice in morebitno škodo ter stroške poškodbe ali izgube vozila, ki bi jo iz tega naslova trpel najemodajalec.
V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika (niti za brezplačni prevoz iz mesta nezgode, zamenjavo vozila ali kakršnokoli drugo nadomestilo).
Pri uporabi vozila po določilih in pogojih pogodbe je najemnik zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam.
Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti najemne pogodbe. Po preteku veljavnosti, z izjemo podaljšanja pogodbe, najemodajalec ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev oziroma uničenje vozila in njegovih delov, in le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve ter je najemnik dolžan plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila.
V primeru prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitve oziroma uničenja vozila in njegovih delov, kot tudi v primeru požara, je najemnik v celoti odgovoren za najeto vozilo:
- če je bil v trenutku nastale škode pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil oziroma drugih substanc, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje oziroma je prepovedana,
- če je povzročil škodo namerno ali iz malomarnosti,
- če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja,
- e je pobegnil s kraja nezgode, ne glede na krivdo,
- če je škoda nastala kot posledica uporabe vozila v nasprotju z določili točke 2. teh pogojev najema,
- če je škoda nastala na območjih ali v državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozil (krizna območja, vojna in potencialna vojna področja, ipd.),
- v drugih primerih, ki jo zavarovalnica ne krije ali, ki presega limit zavarovalnega kritja in podobno, ne glede na krivdo najemnika,
- v primeru neuspešne tožbe proti tretjim, skupaj z vso škodo, stroški in pristojbinami.
Najemnik je odgovoren najemodajalcu tudi za škodo, ki so jo povzročile tretje osebe v času, ko ga bremenijo riziki, povezani z vozilom oziroma uporabo le-tega, ne glede na krivdo, smiselno upoštevaje gornja določila. Najemnik prav tako do celote krije odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki niso krite s strani zavarovalnice.
10. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA V PRIMERU NEZGODE
V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasega ali kraje vozila, ali če je vozilo udeleženo v kakršnikoli nesreči, ki bi lahko povzročila sodni spor med najemodajalcem in najemnikom ali med najemodajalcem in tretjimi osebami, je najemnik o tem dolžan nemudoma obvestiti najemodajalca, krajo, nesrečo oziroma škodni primer pa je najemnik dolžan takoj prijaviti tudi policiji.
Najemnik se obvezuje, da bo v primeru kakršnekoli prometne ali druge nesreče oziroma poškodbe z najetim vozilom ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice, s tem da:
- si bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič nezgode ter registrske številke vpletenih vozil,
- ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno,
- ne bo priznal krivde tretjim osebam,
- bo v vsakem primeru nemudoma poklical policijo, jih obvestil o nesreči, počakal njihov prihod in sestavo ustreznega uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil kopijo predmetnega zapisnika, morebitnim poškodovanim pa nudil prvo pomoč,
- bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, katero bo takoj dostavil najemodajalcu.
Najemnik je dolžan v primeru nastopa škodnega dogodka, ne glede na to, ali gre za delno škodo ali popolno uničenje vozila oziroma odtujitev vozila, zavarovati vse dokaze o dogodku in pridobiti dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka. Za opustitev dolžnosti po tej točki je najemnik odškodninsko odgovoren najemodajalcu, ki lahko od najemnika zahteva povrnitev dejanske škode in odškodnine po lastni izbiri.
11. IZGUBA LASTNINE
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je le-ta pustil v najetem vozilu ali na njem, v morebitnem nadomestnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s podpisom te pogodbe izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.
Najemnik je prav tako v celoti odgovoren za morebitno izgubo lastnine najemodajalca, ki mu je zaupana iz naslova pogodbe, kot so ključi vozila, dokumenti, ipd. V kolikor pride do izgube, in najemodajalec najemniku v času trajanja najema zagotovi nov izvod / duplikat izgubljenega predmeta, so vsi stroški iz tega naslova izključno stroški najemnika, vključno s stroški dostave, vse po veljavnem ceniku najemodajalca.
12. UPOŠTEVANJE PROMETNIH PREDPISOV
Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso, iz tega naslova, nastalo škodo. Vse morebitne mandatne in druge kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam in / ali se za njih bremeni najemnik neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju Pogodbe, če kazni oziroma škode izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal.
13. VOŽNJA V TUJINI
V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan le-to parkirati v varovani garaži.
14. TATVINA IN POŽAR
Najemnik ne sme pustiti vozila nezaklenjenega, ter mora posvečat posebno pozornost morebitnim izvorom požara. V primeru tatvine ali požara najemnik ravna enako, kot je to določeno za nastanek škodnega primera.
15. PLAČILA, ZAMUDA, JAMSTVO, STROŠKI
Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek pred prevzemom vozila (fizična oseba) oz. v dogovorjenem roku (pravna oseba). V primeru, da najemnik tega ne stori, s tem lahko izgubi morebitni popust, ki bi ga sicer imel, k obveznostim pa se lahko prištejejo tudi zakonsko veljavne zamudne obresti. Iz plačil, izterjanih po dogovorjenem roku, se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa neplačane najemnine, stroški in škoda.
Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode iz naslova teh pogojev najema in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso dejansko škodo, odškodnino po oceni najemodajalca in vse stroške, kot so vse izgube, izdatki, davki, pristojbine in drugi stroški, zlasti stroški za sodno in izvensodno uveljavljanje pravic brez tožbe, stroške odvetnika, zavarovanja, morebitnega odvzema vozila, kot škodo, ki je bila povzročena kot neposredna ali posredna posledica zamude. Tako najemodajalec po pogodbi ni dolžan plačati nobenih stroškov.
Najemodajalec sme zahtevati od najemnika tudi vso škodo, odškodnino in morebitni izgubljen dobiček, če najemnik ni ukrenil ničesar ali ni dovolj učinkovito ukrepal, da bi odpravil pravno, tehnično ali gospodarsko neuporabnost vozila, ali za zmanjšano možnost uporabe vozila.
16. SPREMEMBE POGODBE IN POGOJEV NAJEMA
V času trajanja najema vozila ni mogoče spremeniti nobenega določila ali pogoja v pogodbi in splošnih pogojih najema.
17. VARSTVO PODATKOV
Podpisani na tej pogodbi se strinja, da sme najemodajalec:
- uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja,
- njegove podatke po potrebi posredovati zavarovalnici, poroku, ustreznim državnim organom in sodišču,
- pri pristojnih državnih organih in institucijah opraviti poizvedbe o naslovu bivališča, zaposlitve in prejemkih ter jih uporabi, če je to potrebno, za izvajanje pogodbenih določil in najemodajalcu izrecno dovoljuje posredovanje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju obveznosti tudi drugim finančnim organizacijam,
hraniti podatke 10 let.
18. KONČNE DOLOČBE
Za spore, ki bi nastali v zvezi z določili pogodbe oz. teh splošnih pogojev najema je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru. Morebitni spori glede odgovornosti za obveznosti po pogodbi in teh najemnih pogojih, ki bi morebiti nastali med najemnikom – fizično osebo oziroma pooblaščeno osebo najemnika pravne osebe ter vsemi vozniki so izključno spori med navedenimi strankami ter ne vplivajo na uveljavljanje pravic najemodajalca do navedenih oseb (solidarna odgovornost navedenih oseb za obveznosti po pogodbi in teh najemnih pogojih) saj podpisnik pogodbe jamči, da so vse navedene osebe seznanjene z določili teh pogojev.

Istranka d.o.o.

Koper, 01.01.2016