Kontaktne informacije:
Politika varstva os. podatkov

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

1. ČLEN

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje družba Istranka d.o.o. (v nadaljevanju: ISTRANKA), za namene obdelave osebnih podatkov v okviru izvajanja trgovske, turistične in prevozniške dejavnosti.

 

Podatki o upravljavcu:

Firma: Istranka d.o.o.

Naslov: Ukmarjev trg 7, 6000 Koper

Matična številka: 2272741

Telefon: 05 62 72 140

E-pošta: istranka.koper@gmail.com

 

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:

Ime in Priimek: Ivan Tratnik

Kontaktni telefon: 040 208 021

E-pošta: istranka.koper@gmail.com

 

 

2. ČLEN

(Vrste obdelovanih osebnih podatkov)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

Za potrebe izvajanja vseh dejavnosti ter s tem povezanih storitev, ki jih je naročil Posameznik, Istranka, dokler je to potrebno za izvajanje teh storitev, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni. Sem sodijo zlasti: ime in priimek, datum in kraj rojstva, bivališče, elektronski naslov, telefonska številka in številka osebnega dokumenta.

 

3. ČLEN

(Podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebni podatki se obdelujejo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev  obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z Posameznikom.  Osebni podatki se obdelujejo tudi, kadar Posameznik poda soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekliče.

 

4. ČLEN

(Nameni obdelave osebnih podatkov)

Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo z namenom: sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbe, zaračunavanja storitev, reševanja morebitnih reklamacij ter izpolnjevanje drugih zahtev v skladu z zakonodajo, ki ureja delovanje dejavnosti turističnih agencij.

 

5. ČLEN

(Posredovanje podatkov tretjim osebam)

Istranka lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenski zakonodaji, posreduje osebne podatke o Posameznikih:

- drugim turističnim agencijam, če Istranka nastopa kot agent/subagent, ali izvajalcem, ki z Istranko sodelujejo za izpolnitev storitev Posameznika, kot npr. Organizatorji potovanj, turistični vodiči, gostinski obrati, namestitveni obrati (hoteli, sobodajalci, …), izvajalci prevozov, letalski prevozniki, ladijski prevozniki, železniški prevozniki, ponudniki potovalnih zavarovanj, vse v obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev pogodbe. 

- osebam, ki za Istranko opravljajo storitve plačil, ki so povezane z izvajanjem vseh dejavnosti.  

- osebam, ki za Istranko opravljajo storitve prodaje, informatike, zavarovanj in računovodstva.

 

6. ČLEN

(Hramba osebnih podatkov)

Osnovni kontaktni podatki se lahko za namene izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oz. nadlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu traja od enega do pet let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom.

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi soglasja Posameznika  hranimo do preklica.

Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

Osebni podatki Posameznika so shranjeni v fizični ali elektronski zbirki zbirki osebnih podatkov, odvisno od tega kako so bili pridobljeni. Zbirke so ustrezno zavarovane in do njih imajo dostop le pooblaščeni zaposleni v Istranki.

Osebni podatki, ki jih Istranka prejme v elektronski obliki, so shranjeni v računalniku, do katerega imajo dostop samo pooblaščeni zaposleni Istranke in na strežniku podjetja Titania, Milutinović Marko s.p., ki se nahajajo v nadzorovanih prostorih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo.

 

7. ČLEN

(Posredovanje osebnih podatkov)

O tem ali nam bo Posameznik posredoval svoje osebne podatke se odloča prostovoljno.

Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

8. ČLEN

(Dostop do osebnih podatkov)

Dostop do osebnih podatkov Posameznika imajo zgolj osebe znotraj družbe Istranka, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je  družba Istranka sklenila pogodbo o obdelovanju podatkov t.i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov so: StudioCriss d.o.o., Titania – Milutinović Marko s.p. in Adriatic Slovenica d.d.

Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjene med družbo Istranka d.o.o. in njimi.

Zgoraj navedeni pogodbeni obdelovalci lahko osebne podatke uporabljajo le za dogovorjene namene ter jih ne bodo razkrivali  tretjim osebam, razen v obliki in obsegu, ki ga predpisuje zakon ali ki ga dovoljuje dogovorjeni namen.

 

9. ČLEN

(Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov)

Istranka zagotavlja Posameznikom uresničevanje pravic v roku 30 dni od prejema zahteve Posameznika.

Od družbe Istranka lahko Posameznik kadarkoli zahteva, da ga seznani ali obdeluje njegove osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov.

Prav tako lahko Posameznik zahteva popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

- Oporeka točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.

- Je obdelava nezakonita, vendar Posameznik ne zahteva izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.

- Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebuje Posameznik za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko Posameznik zahteva izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi  privolitve Posameznika, ki jo je naknadno preklical.

Posameznik zahteva lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posreduje drugemu upravljalcu osebnih podatkov.

Zoper družbo Istranka d.o.o. ima Posameznik možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni da družba Istranka d.o.o. ali druga oseba z obdelavo osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

 

10. ČLEN

(Uveljavljanje pravic Posameznikov)

Družba Istranka sprejema zahteve v zvezi s pravicami iz prejšnjega člena na elektronski naslov istranka.koper@gmail.com ali na naslov Istranka d.o.o., Ukmarjev trg 7, 6000 Koper. 

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi z njegovimi pravicami, lahko Istranka zahteva predložitev dodatnih podatkov, ki so potrebni za potrditev identitete Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. V kolikor Posameznik ne uspe zanesljivo dokazati lastne identitete se lahko zahtevek iz prejšnjega člena zavrne. 

 

11. ČLEN

Ponudba Istranke na internetni strani www.istranka.si lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Ta Politika ne velja za druge osebe. Ker Istranka nima nobenega vpliva na to ali upravljalci drugih spletnih strani upoštevajo določbe o varovanju osebnih podatkov, tudi ne prevzema odgovornosti za pravilnost in popolnost informacij, ki so objavljene na drugih spletnih straneh.

 

12. ČLEN

O vseh spremembah v zvezi s to Politiko ali z obdelavo osebnih podatkov bodo Posamezniki v naprej obveščeni preko komunikacijskih kanalov Istranke, na spletnih straneh ali z drugim načinom obveščanja.

Ta Politika je objavljena na www.istranka.si in začne veljati 25.05.18.

 

Ivan Tratnik

Direktor